Preventiva je pola zdravlja!

Farmacija i medicina u službi preventive i zdravlja

Citrati i pH vrednost organizma pHBazoBalans – suplementacija alkalnim citratima

Citrati i pH vrednost organizma pHBazoBalans – suplementacija alkalnim citratima
20 SEPTEMBAR 2021

Danas se uglavnom dobija fermentacijom iz gljive Aspergillus niger. Koristi se u industriji pića i hrane.

Soli limunske kiseline su citrati, koje imaju višestruka korisna delovanja:

 • Citrati povećavaju bioraspoloživost minerala u organizmu.
 • Kalcijum citrat se npr. lakše apsorbuje od kalcijum karbonata. Čak ipri niskojpH vrednosti želuca ne daje nadimanje.
 • Magnezijum citrat se značajno bolje apsorbuje nego magnezijum oksid ili magnezijum sulfat.
 • Apsorpcija cinkaje značajno bolja u obliku citrata.
 • Citrati sprečavaju stvaranje kamena u bubregu.
 • Izuzetno su važni za stvaranje energije u organizmu u okviru ciklusa limunske kiseline.

Stvaranje energije – Ciklus limunske kiseline - Citrati

Stvaranje energije-ciklus limunske kiseline

U ciklusu limunske kisleine se stvara molekula NADPH - molekulživota, koji obezbeđuje energiju svim organima i omogućuje njihovo normlano funkcionisanje.

Stvaranje energije-ciklus limunske kiseline

Šta je pH vrednost?

 • Kiseline u organizmu oslobađaju vodonikove H+ jone.
 • Koncentracija jona vodonika se izražava kao 10−7 mola na 1 litar.
 • Radi praktičnih razloga Sorensen je uveo termin pH (puissance d'hydrogen), kao negativni logaritam koncentracije jona vodonika.
 • Ph 0 do 7 je kisela sredina, a 7 do 14 bazna.
 • Optimalni pH za bakterije je pH 3–8,buđi pH 3–7, biljke5–6, a za životinjske ćelije pH 6,5–7,5.
 • pH utiče na funkcionisanje enzima, pa samim tim i na rast ćelija.

Odnos između koncentracije jona vodonika i pH vrednosti je logaritamski, što znači da mala promena pH vrednosti zapravo uzrokuje veliku promenu koncentracije jona vodonika, odnosno veliku promenu kiselosti neke sredine.

ph grafik
Odgovarajuća pH vrednost je izuzetno važna za normalno funkcionisanje organizma
 grafik

Kako nastaju joni vodonika u telu?

Joni vodonika nastaju kada se u organizmu povećano stvaraju:

 • Kiseline u organizmu oslobađaju vodonikove H+ jone.
 • Mlečna kiselina, koja nastaje u toku anaerobnog metabolizma;
 • Ugljena kiselina (aerobni metabolizam);
 • Aminokiseline koje sadrže sumpor;
 • Proteini koji sadrže fosfor (uključujuči RNK, DNK);
 • Većina bakterija (oko 70% u debelom crevu);
 • Hrana koja sadrži hlor, fosfor i sumpor (meso, jaja, riba, žitarice).

Ishrana je kritičan faktor za povećane kisleosti u organizmu.

Zašto je kiselost organizma loša?

  Hipertenzija

 • Acidoza dovodi do kontrakcije glatkih mišića krvnih sudova usled čega se javlja hipertenzija.
 • Osteoporoza

  >
 • Osteporoza se znatno češće javlja u stanju acidoze organizma. pH ispod 7,35 aktivira osteoklaste, koji vrše razgradnju kostiju i dovode do gubitka kalcijuma iz kostiju.
 • Smanjenje pH za svega 0,1 udvostručuje razgrađivanje kostiju.
 • Karcinom

 • Postoje dokazi da alkalna dijeta može da prevenira ili uspori razvoj karcinoma.
Metabolizam normalne ćelije
Metabolizam normalne ćelije
Metabolizam karcinomske ćelije
Metabolizam karcinomske ćelije

Ćelije karcinoma imaju povećanu kiselost, tj. smanjenu pH vrednost.

Citrati su supstance koje smanjuju kiselost organizma. Unošenjem u organizam, citrati se metabolišu u ugljen dioksid, a potom u bikarbonat u odnosu 1 prema 3.

Od jednog molekula citrata u organizmu nastaju čak 3 molekula bikarbonata.

Preparat na bazi citrata - pH BazoBalans prašak za oralni rastvor
kutija pHBazoBalans proizvoda